8.

Actualiseren & verbeteren

Een grootschalige actualisatie van de Brabantse verkeersmodellen staat op de planning. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen onderzocht en gesignaleerd, welke meegenomen worden in de komende actualisatie.

Actualisatie versie 2017

De BBMA-actualisatieversie versie 2017 staat op de planning voor de periode mei 2016 - begin 2018. Het basisjaar en de prognoses alsook de bijhorende nieuwe inzichten zullen dan geactualiseerd worden. Het basisjaar wordt 2014 of 2015. Doordat we afhankelijk zijn van beschikbaarheid van data en vanwege de lange ontwikkeltijd met alle stakeholders (vb. 66 gemeenten) is het basisjaar altijd wat ouder dan wanneer de modellen worden gereleased. Er worden prognoses gemaakt voor 2030 en 2040. Meegenomen worden:

  • de nieuwste inzichten van het Centraal Bureau van Statistiek en Planbureau voor de LeefOmgeving
  • de meest recente onderzoeken (zoals Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Nederland)
  • dienstregelingen openbaar vervoer
  • de nieuwste tellingen voor alle modaliteiten in Noord-Brabant en de rest van Nederland.
  • de nieuwste inzichten ten aanzien van in ontwikkeling zijnde infrastructuurprojecten, woningbouw en bedrijvigheid
  • overig beleid zoals parkeertarieven

Verbeterde filemodellering

Als belangrijke verbetering voor de BBMA hebben we onderzocht hoe het effect van files - en dus de reistijdschatting - beter kan worden meegenomen. Dit doen we door de toevoeging van dynamisch toedelen, waarbij een knelpunt of bottleneck zorgt voor terugslag op de wegvakken die hier achter liggen.  Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van tijdstipkeuze in de BBMA: wanneer vertrekt iemand om zijn bestemming te bereiken? Staat er veel file? Dan vertrek ik een kwartier later... In de actualisatie versie 2017 wordt dit meegenomen.

Hieronder ziet u als voorbeeld de situatie bij Den Bosch. Het bovenste plaatje representeert een statische toedeling zonder terugslageffecten van bottlenecks. Er zijn weinig problemen te zien op het netwerk, terwijl die er in werkelijkheid wel zijn. Het onderste plaatje laat het effect zien van een (quasi-)dynamische toedeling inclusief terugslag. Naast de echte knelpunten (de bollen) zie je ook beter hoe het verkeer verderop op het netwerk wordt beïnvloed.

 

Verbetering OV-stromen

Middels samengevoegde OV-chipkaartdata kunnen we de werkelijke bezetting van openbaar vervoer meenemen in het verkeersmodel, waardoor de huidige situatie beter in het instrument kan worden gekalibreerd. Met deze data krijgen we meer inzicht dan ooit in bijvoorbeeld de gemiddelde bezetting van een buslijn. 

Een ander verbeterpunt is dat in de traditionele modellen niet wordt gewerkt met capaciteiten voor openbaar vervoer. Echter: als een bus vol zit, zit ie vol. Ook hiervoor maken we binnen de BBMA een verbeterslag.

Verbetering fietsstromen

Data en informatie over fietsgedrag is erg schaars. Daar begint langzaamaan flink verbetering in te komen. Bronnen als de fietstellingen uit de fietstelweek en Bikeprint geven al veel meer inzicht in fietsroutes en fietssnelheden. Dit kan gebruikt worden om de fietsmodellering in de verkeersmodellen te verbeteren. En dit niet alleen in het fietsnetwerk (datazijde), maar ook in hoe snel een fietser rijdt of welke routes deze neemt (techniek).

Hieronder ziet u een voorbeeld van het fijnmazige netwerk dat je voor fietsmodellen nodig hebt. Daarbij zijn goede algoritmen en meer data (vb. comfort, ...) nodig om het fietsgedrag beter in te schatten, iets waar tot op heden weinig tot geen inzicht in was. Daarmee worden de gereden fietsroutes een stuk realistischer in de modellen.