3.

BrabantBrede ModelAanpak: Noord-Brabants verkeer digitaal in kaart gebracht

Verkeersmodellen worden gebruikt om beleid en specifieke plannen door te rekenen en vervolgens de effecten op de verplaatsingstromen in te kunnen schatten. Dit heeft vaak weer zijn weerslag op bijvoorbeeld het functioneren van het wegennet, op uitstoot, op het gebruik van openbaar vervoer, etc.

Het is dus belangrijk dat de kwaliteit van de input en de technische mogelijkheden van dit instrument voldoende zijn om de belangrijke vragen vanuit diverse disciplines te kunnen beantwoorden. De Noord-Brabantse verkeersmodellen kennen veel gebruikers, zoals Rijkswaterstaat, de provincie, de regio’s/gemeenten, consultants, kennisinstellingen en milieubureaus. Al deze partijen hebben baat bij kwalitatief goede verkeersmodellen. 

Gezamenlijke, integrale aanpak

Voorheen waren er enkel landelijke of provinciale, grove modellen die voorzagen in de behoefte aan verkeerscijfers en projecteffecten voor infrastructuurstudies op hoger niveau (snelwegen, grote gebiedsontsluitingswegen). Lagere overheden hadden veelal geen cijfers ter beschikking, er werden hooguit enkele gemeentelijke modellen gebouwd.

Vanaf 2004 zijn er in Brabant regionale modellen gebouwd, maar ook hier was er nauwelijks afstemming tussen gemeenten en inhoudelijke kennis was vaak ook afwezig. Daarom hebben de regio’s en de provincie de afgelopen jaren samen de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) uitgewerkt. Door gezamenlijk de benodigde gegevens te verzamelen, de uitgangspunten te bepalen en de werkwijze af te stemmen, hebben we voor een enorme kwaliteitsverbetering en efficiëntieslag gezorgd. Een nog het belangrijkste: we hebben nu een gezamenlijk toekomstbeeld voor Noord-Brabant.

Aandachtspunt: 

  • Er zijn in GGA-regio West-Brabant 2 regionale modellen, zijnde West-Brabant en Breda. Dit waren voorheen 2 aparte regio's en daarom 2 aparte modellen.
  • Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is inmiddels een GGA-regio geworden: Zuidoost-Brabant. Hier is het SRE 3.0 nog vigerend, dat vanwege de eerdere ontwikkeling nog niet  helemaal in de BBMA methodiek zit. In de komende actualisatie vindt volledige aansluiting plaats. 

In onderstaande plaatje zijn de essentiële onderdelen van de BBMA weergegeven: 

  • handboeken: hierin wordt de werkwijze beschreven.
  • BBMA-database: een centrale database waarin alle informatie van de Brabantse verkeersmodellen in opgeslagen wordt, uniform en klaar voor gebruik.
  • BBMB: het provinciale model die als grondlegger dient voor de regionale modellen. Deze zorgt voor de onderlinge afstemming tussen de regionale modellen.
  • 6 regionale modellen: het eindproduct, hetgeen in studies en voor beleidsvorming gebruikt wordt. 

Deze elementen zorgen ervoor dat binnen de BBMA degelijke, goed onderbouwde en onderling afgestemde verkeersmodellen gebouwd kunnen worden.

Goede regie leidt tot optimale strategische modellen

De nadruk op de ontwikkeling van de modellen ligt bij de strategische verkeersmodellen, omdat deze voor het toekomstbeeld zorgen en de input vormen voor een grote hoeveelheid studies en programma’s. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, milieuprogramma’s als het NSL en strategische visies op ons mobiliteitsbeleid. Daarom is het essentieel dat er goede regie wordt gevoerd op strategische verkeersmodellen. De provincie Noord-Brabant voert deze regie en werkt daarvoor nauw samen met de regio’s.

Noord-Brabant: procentuele groei inwoners 2030 t.o.v. 2011

Noord-Brabant: procentuele groei arbeidsplaatsen 2030 t.o.v. 2011